Theo lĩnh vực kinh doanh
Chi nhánh Vật liệu xây dựng Thép HBMT9 - Hà Nam

Địa chỉ: Km 7, Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam

Điện thoại: (0351) 3595 577

Fax:          (0351) 3595 577