Theo lĩnh vực kinh doanh
HỆ THỐNG CỬA HÀNG XE MÁY TẠI PHÚ THỌ

Cửa hàng BÌNH MINH 1.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3853 689 Fax: 0210 6251 567

Email: binhminh1hbm@gmail.com

Địa chỉ: Số 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cửa hàng BÌNH MINH 2.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3612 525  Fax: 0210 6278 868

Email: binhminh2hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 

Cửa hàng BÌNH MINH 3.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3641 660/ 3861 567

Email: binhminh3hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 

Cửa hàng BÌNH MINH 4.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3732 237  Fax: 0210 6260 567

Email: binhminh4hbm@gmail.com

Địa chỉ: Xã Phú Hộ, thị xã Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ.

 

Cửa hàng BÌNH MINH 5.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3883 198 Fax: 0210 6289 058

Email: binhminh5hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

 

Cửa hàng BÌNH MINH 6.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3631 456 Fax: 0210 6268 086

Email: binhminh6hbm@gmail.com

Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

 

Cửa hàng BÌNH MINH 7.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3863 789  Fax: 0210 6253 008

Email: binhminh7hbm@gmail.com

Địa chỉ: Số 569 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

Cửa hàng BÌNH MINH 8.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại: 0210 3686 898  Fax: 0210 3686 898

Email: binhminh8hbm@gmail.com

Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

 

Cửa hàng BÌNH MINH 9.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/Fax: 0210 6256 256

Email: binhminh09hbm@gmail.com

Địa chỉ: Đường Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Cửa hàng HSF1.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện

Điện thoại/Fax: 02103 796 456

Email: hsfbinhminh1@gmail.com

Địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Cửa hàng HSF2.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện.

Điện thoại/ Fax: 02103 924 666

Email: Hsfbinhminh2@gmail.com

Địa chỉ: Khu 10, xã Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ

Cửa hàng HSF3.

Ngành hàng kinh doanh: Xe máy, Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, Phụ tùng, Phụ kiện.

Điện thoại/Fax: 02103 622 242.

Email: Hsfbinhminh3@gmail.com

Địa chỉ: Tân An 4, thị trấn Yên Lập, Huyện Yên lập, tỉnh Phú Thọ.

STT Tên đăng ký KD Địa chỉ ĐT cửa hàng
1 Cửa hàng Bình Minh 1 SN 2287, Đường Hùng Vương, P.Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0210 3853 689
2 Cửa hàng Bình Minh 2 SN 057, phố Tân Tiến, TT Thanh Sơn, H. Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 0210 3612 525
3 Cửa hàng Bình Minh 3 Khu Tân Tiến, TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 0210 3641 660
4 Cửa hàng Bình Minh 4 Khu 8, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 0210 3732 237
5 Cửa hàng Bình Minh 5 Khu 8, TT Hạ Hòa, H. Hạ Hòa,  tỉnh Phú Thọ 0210 3883 198
6 Cửa hàng Bình Minh 6 Khu 8, TT Sông Thao, H. Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 0210 3631 456
7 Cửa hàng Bình Minh 7 SN 569, Đường Hùng Vương, P. Bến Gót, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0210 3863 789
8 Cửa hàng Bình Minh 8 Khu 5, TT Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ 0210 3686 898
9 Cửa hàng Bình Minh 9 Khu Đường Nam, TT Phong Châu, H. Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 0210 6256 256
10 Cửa hàng Bình Minh - HSF 1 Khu 13, xã Cổ Tiết, H. Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 0210 3796 456
11 Cửa hàng Bình Minh - HSF 2 Khu 10, xã Tân Phú, H. Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 0210 3924 666
12 Cửa hàng Bình Minh - HSF 3 khU 4, TT Yên Lập, H. Yên Lập, tỉnh Phú Thọ 0210 3622 242
13 Trung tâm bảo dưỡng và dịch vụ Số 1594, Đường Hùng Vương, P. Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 0210 3666 668