Tổng công ty Hòa Bình Minh khu vực I: Chúc mừng Sinh nhật CBCNV tháng 4.