Hình ảnh - Chúc mừng 8-3 của VPKV1 - Tổng công ty Hòa Bình Minh