Tin tức
Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của tổng công ty Hòa Bình Minh - khu vực 1