Tin tức
Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của tổng công ty Hòa Bình Minh - khu vực 1

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH - KHU VỰC 1 NĂM 2016 VÀ  TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017