Giới thiệu
Hình thành và phát triển

Tổng công ty Hoà Bình Minh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 52002 13156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 29/5/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/08/2011.