Giới thiệu
Mục tiêu chiến lược
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY TỪ 2010 ĐẾN 2020 Triết lý kinh doanh: Kinh doanh - Tích luỹ - Tăng năng lực  - Mở rộng, phát triển. Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh...