TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG
TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Thông Báo Tuyển Dụng năm 2017 - Khối Vật Liệu Xây Dựng (Xi măng - Sắt - Thép - Gạch Ốp Lát) ★ 20 GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ★ 20 P.GIÁM ĐỐC CHI...

Mẫu Tờ khai Thông tin ứng viên - Hòa Bình Minh