Tin tức
Tổng công ty Hòa Bình Minh lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Tổng công ty Hòa Bình Minh 

Tự hào là 1 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Nguồn theo: vnr500.com.vn

http://vnr500.com.vn/Thong-tin-doanh-nghiep/CONG-TY-TNHH-TONG-CONG-TY-HOA-BINH-MINH-Chart--1156-2016.html

http://vnr500.com.vn/Thong-tin-doanh-nghiep/CONG-TY-CP-TAP-DOAN-HOA-BINH-MINH-Chart--15567-2016.html